Štefan Vachan

Štefan Vachan - nar. 8.5.1922 - vykonával funkciu predsedu organizácie ZPO v Košolnej . Túto funkciu zodpovedne zastával viac ako 40 rokov.  Miestna organizácia bola v roku 1982 vyznamenaná medailou „Za príkladnú prácu“.  Na výročnej členskej schôdzi ZO ZPO Košolná konanej 28. januára 1990 požiadal Štefan Vachan o uvoľnenie z funkcie z titulu dôchodkového veku. Najvyššie zväzové vyznamenanie „Zaslúžilý člen PO ČSFR“ získal v roku 1991. Štefan Vachan zomrel 12.2.1997 vo veku 75 rokov. Česť jeho pamiatke.

Štefan Vachan