Vitajte

Ďakujeme, že ste navštívili stránku Dobrovoľného hasičského zboru Košolná. Nájdete tu informácie o našej organizácii, našej činnosti a technike ako i rady občanom v oblasti protipožiarnej ochrany.

DHZ Košolná – organizácia pre ľudí

Dovoľte mi, aby sme Vám predstavil DHZ Košolná – organizáciu z malej obce v okrese Trnava, ktorá v tomto roku oslávila 90. výročie svojho založenia. I napriek tomu, že sme malá obec dobrovoľní hasiči majú dlhoročnú tradíciu a svoje miesto v obci. Svojou činnosťou sa snažíme byť aktívnou organizáciou nielen v oblasti požiarnej prevencie a represie, ale i užitočnou organizáciou pre našich občanov. Chceme byť organizáciou pre ľudí. Pre ľudí, ktorých zaujala naša činnosť a chcú sa na nej spolupodieľať a pre ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, alebo sa radi zúčastňujú našich akcií.
Okrem tradičného poslania dobrovoľných hasičov chrániť životy a majetok pred prírodnými živlami ponúkame občanom svoju pomoc pri činnostiach kde je možné využiť hasičskú techniku,  výstroj a naše skúsenosti ako napríklad čistenie studní, čerpanie vody, prácu vo výškach, konzultácie v oblasti požiarnej prevencie.
Postupom času sa z našich aktivít stali tradičné spoločenské, športové a tématické akcie, ktorými prispievame k spestreniu spoločenského života v obci. Našimi aktivitami sa snažíme osloviť širokú škálu ľudí od najmenších až po seniorov. Medzi naše dlhoročné akcie patrí ples a pohárová hasičská súťaž. Mladšími akciami sú akcie venované deťom. Prvou z nich je akcia pod názvom „Hasiči deťom“, ktorou sa zároveň lúčime s letnými prázdninami. Pre deti sú pripravené športové disciplíny s hasičskou tématikou, možnosti vyskúšať si hasičskú techniku, ukážky hasičského zásahu a športového požiarneho útoku. Taktiež sú pre deti pripravené hasičské tričká, zmrzlina, nápoje a na záver akcie opekačka. Druhou akciou pre deti je akcia pre škôlkarov organizovaná priamo na školskom dvore pod názvom „Hasiči v škôlke“. Vzhľadom na to, že nemáme v obci základnú školu venujeme sa deťom v posledných rokoch takouto formou, aby sme u nich vzbudili záujem o hasičov a našu organizáciu.
V záujme priblíženia našej činnosti občanom sme vybudovali v centre obce informačnú tabuľu DHZ, kde prezentujeme našu činnosť, pripravované akcie a materiály ohľadom požiarnej prevencie. Zároveň sme pre našich občanov, ale i širokú verejnosť vytvorili internetovú stránku DHZ Košolná www.dhzkosolna.sk , kde sú zverejňované všetky informácie o našej organizácii vrátane fotogalérií.
V súčasnosti nie je jednoduché získať nových členov najmä z radov mládeže. Svojou činnosťou ponúkame deťom, mládeži i dospelým alternatívu ku každodennému stereotypu. Vytvárame podmienky pre tímovú prácu, pre vytvorenie a nadobudnutie pocitu spolupatričnosti. Vzhľadom na naše široké spektrum aktivít od organizovania spoločenských a športových akcií, akcií pre deti, členstvo v súťažnom tíme, účasťou na odbornej príprave – školeniach a taktických cvičeniach, starostlivosťou o hasičskú techniku až po členstvo v zásahovom tíme sme otvorenou organizáciou pre každého, kto má záujem podieľať sa na našej činnosti a urobiť niečo pre iných ľudí.

S pozdravom Váš DHZ Košolná